Organizacja klastra

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Klaster ubezpieczeniowy ANULA, zwany dalej „Klastrem”, jest dobrowolnym porozumieniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra i działających na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Klastra jest miasto Poznań.
 3. Obszarem działania Klastra jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klaster nie posiada osobowości prawnej.
 5. Działalność Klastra reguluje niniejszy Statut uchwalony przez Założyciela.
 6. Klaster jest reprezentowany przez Koordynatora Klastra.
 7. Klaster jest powołany na czas nieokreślony.
§ 2
Cel Klastra
Celem głównym Klastra jest zbudowanie sieci współpracy w ramach prowadzonych przez Nadzieję Ubezpieczenia sp. z o.o. oddziałów Klubu Nadzieja. § 3
Przedmiot działalności Klastra
 1. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe członków Klastra w celu podniesienia poziomu realizowanych przez nich usług klubowych.
 2. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń z obszaru ubezpieczeń gospodarczych niezbędnych do racjonalnego zarządzania Klubem Nadzieja lub własną firmą.
 3. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra doradztwa i szkoleń w zakresie komunikacji PR, informatycznego, organizacyjno-prawnego, ekonomicznego i technicznego.
 4. Wspieranie rozwoju oraz promocja uczestników Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów klubowych, zapewnienia równego dostępu do rynku usług ubezpieczeniowych i poprawę konkurencyjności.
 5. Zapewnienie wspólnego zaplecza technologicznego w celu integracji członków.
 6. Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych oraz inicjowanie paneli dyskusyjnych.
 7. Wspieranie innowacji w zakresie prowadzenie Klubów Nadzieja przez zapewnienie transferu technologii.
 8. Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z szeroko pojętym sektorem usług ubezpieczeniowych.
 9. Współpraca z instytucjami rynku pracy w celu szkolenia i pozyskiwania odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania produktów ubezpieczeniowych z firm ubezpieczeniowych przydatnych dla rozwijania branży usług ubezpieczeniowych świadczonych przez Kluby Nadzieja.
 10. Udział w konsultacjach społecznych w zakresie projektowanych zmian prawnych w branży usług ubezpieczeniowych.
 11. Współpraca z innymi organizacjami, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra.
 12. Inne działania realizujące cele statutowe Klastra.
§ 4
Obszary tematyczne Klastra
 1. Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem oddziału Klubu.
 2. Aspekty finansowe prowadzonej działalności klubowej.
 3. Marketing i promocja Klubów Nadzieja.
 4. Rozwiązania informatyczne sprzyjające rozwojowi współpracy pomiędzy klubami.
 5. Edukacja i szkolenia tematyczne.
§ 5
Zasady działania Klastra
 1. Klaster jest otwarty dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych podmiotów działających w obszarach tematycznych Klastra oraz zainteresowanych współpracą w ramach Klastra.
 2. Koordynator Klastra zobowiązuje się zapewnić równy dostęp wszystkim członkom do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektów realizowanych przez Klaster lub dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Członkowie i Partnerzy Klastra aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych i innych wzajemnie uzgodnionych.
§ 6
Członkowie i Partnerzy Klastra
 1. Klaster jest otwarty dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych podmiotów działających w obszarach tematycznych Klastra oraz zainteresowanych współpracą w ramach Klastra.
 2. Koordynator Klastra zobowiązuje się zapewnić równy dostęp wszystkim członkom do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektów realizowanych przez Klaster lub dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Członkowie i Partnerzy Klastra aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych i innych wzajemnie uzgodnionych.
§ 7
Koordynator Klastra
Koordynatorem Klastra jest Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:
 1. Reprezentowanie członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra.
 2. Inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych.
 3. Nadzór i zatwierdzanie projektów prowadzonych przez grupy tematyczne.
 4. Prowadzenie strony internetowej Klastra.
 5. Nadzór nad działalnością Klubów Nadzieja utworzonych przez Klaster.
 6. Podejmowanie inicjatyw określonych w planie działania Klastra.
 7. Wydawanie materiałów informacyjnych Klastra, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów edukacyjnych.
 8. Proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra.
§ 8
Członkowstwo w Klastrze
 1. Członkowstwo w Klasterze jest nieodpłatne.
 2. Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra po wypełnieniu Deklaracji Współpracy.
 3. Nowo przyjęci członkowie w terminie dni od dnia podpisania Deklaracji Współpracy stają się Członkami Klastra.
 4. Ustanie członkostwa następuje na wniosek członka Klastra lub automatycznie, w przypadku braku aktywności – na wniosek Koordynatora Klastra.
§ 9
Postanowienia końcowe
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.06.2013 roku.