O klastrze

Liderem projektu pod nazwą „Klaster Ubezpieczeniowy ANULA” jest Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o., a projekt realizowany jest w ramach Klubu Ubezpieczonych Nadzieja. Partnerem projektu jest Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Marcin Wojtkowiak.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dochodów osobistych bądź dochodów rodzinnych osób zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie, może też być alternatywą na dywersyfikację obecnych dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Ma on też przyczynić się do pozyskania przez jej uczestników dodatkowych umiejętności z zakresu technik komunikacji z klientem. Uzyskanie w ramach projektu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych zapobiegnie wykluczeniu informacyjnemu jego uczestników ze społeczeństwa informacyjnego. W ramach realizowanego procesu edukacyjnego i szkoleniowego projekt umożliwi każdemu z uczestników łatwiejszy dostęp do nowej wiedzy i stymulował będzie poczucie innowacyjności z udostępnionego przez lidera na potrzeby projektu know-how, a rozwój dodatkowych nowych umiejętności i kompetencji będzie szansą na własny indywidualny wszechstronny rozwój, również w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia), co przełoży się większą rynkową konkurencyjność firm i stanowić będzie o nowym innowacyjnym modelu takiego biznesu.

W ramach powołanego klastra planowane jest budowanie sieci współpracy powstałych nowych firm, jak i tych uczestników, którzy nie założą własnych firm, a innymi uczestnikami rynku ubezpieczeniowego i tym samym zwiększenie potencjału rozwojowego powoływanych Klubów Ubezpieczonych Nadzieja. Kreowanie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii oraz reprezentowanie wspólnych interesów stanowić będzie najważniejszy obszar współpracy w klastrze.

Również zmiana świadomości społecznej w zapobieganiu wypadkom, poprzez zwiększenie działalności prewencyjnej w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i kreowanie postaw proubezpieczeniowych w kontekście ochrony zdrowia i życia oraz ochrony majątku jest celem uzupełniającym tego projektu.

Realizacja projektu ma ponadto, zwiększyć skuteczność dotychczasowych działań instytucji rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób młodych wchodzących na rynek pracy do 30 roku życia, ale także osób powyżej 50 roku życia. Beneficjenci projektu kierowani przez urzędy pracy objęci będą indywidualnymi planami działania aby zwiększyć ich szanse na podjęcie oraz utrzymanie zatrudnienia.

Wszelkie podjęte działania w ramach projektu są zgodne z polityką równych szans oraz uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju, a użyte w projekcie narzędzia informatyczne i informacyjne stanowią kluczowy element wspierający politykę społeczeństwa informacyjnego.